ถ้าไม่มีเงินเดือน สามารถสมัครทำบัตรเครดิตได้หรือไม่
กันยายน 18, 2017
เงินเดือนแค่ 15,000 สามารถสมัครบัตรเครดิตได้หรือไม่
กันยายน 20, 2017

ต้องทำงานมาแล้วกี่เดือนถึงจะสามารถสมัครบัตรเครดิตได้

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ซึ่งหากมองย้อนกลับไปเมื่อ 10 – 15 ปีก่อน เมื่อเด็กได้รับการศึกษาจนสามารถก้าวไปเป็นผู้ใหญ่เพื่อเริ่มต้นประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ผู้คนวัยทำงานในยุคนั้นคงหนีไม่พ้น “บัตรเอทีเอ็ม” ซึ่งสามารถถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกที่ทุกเวลา นับว่าเป็นเทคโนโลยีทางการเงินที่มีประโยชน์มากในยุคนั้น

แต่หากมองกลับมาในปัจจุบัน บัตรเอทีเอ็มเริ่มหมดความสำคัญลง เพราะพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป อันจะเห็นได้จากนิยมซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์มากขึ้น นิยมพกเงินสดน้อยลงและรู้สึกถึงความลำบากในการวิ่งหาตู้เอทีเอ็มเพื่อทำการกดถอนเงินออกมาใช้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เรียกว่า “บัตรเครดิต” จึงถูกนำมาใช้แทนที่

ดังนั้นเด็กยุคใหม่เมื่อก้าวเข้าสู่วัยเริ่มต้นของการทำงาน จึงต้องการทำบัตรเครดิตสักใบเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการทำงานและการใช้ชีวิต แต่คำถามที่ยอดฮิตซึ่งนอกจากคำถามที่ว่าเงินเดือน 15,000 สามารถสมัครบัตรเครดิตได้หรือไม่ นั่นก็คือ คำถามที่ว่า

“ ต้องทำงานมาแล้วกี่เดือนถึงจะสามารถสมัครบัตรเครดิตได้”

ซึ่งอ้างอิงจากประกาศจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดกฏเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตว่า              “ จะต้องเป็นผู้มีรายได้ โดยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินที่สามารถรับฝากเงินจากประชาชนได้ตามกฏหมาย ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยอย่างน้อยจะต้องมีกระแสเงินสดเข้า เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีฐานะทางการเงินเพียงพอสำหรับการชำระหนี้ที่จะเกิดจากการใช้บัตรเครดิตได้”

ซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือ “ จะต้องทำงานมาแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน”

เมื่อทราบแล้วว่า จะสามารถสมัครบัตรเครดิตและมีโอกาสที่ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตต้องมีระยะเวลาการทำงาน ≥ 6 เดือน ดังนั้นต้องเตรียมเอกสารเพื่อแสดงแหล่งที่มาของรายได้และระยะเวลาของเงินหมุนเวียนในบัญชี ดังนี้

 • สำหรับพนักงานประจำ / พนักงานบริษัท / ลูกจ้าง เอกสารทางการเงินที่ต้องเตรียมคือ
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และ/หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากทางบริษัท
 • Statement บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือนเข้า-ออก และมีการเดินบัญชีต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ฟรีแลนซ์ / ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่จดทะเบียนที่ไม่จดทะเบียนการค้าเอกสารทางการเงินที่ต้องเตรียมคือ
 • เอกสารแสดงรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • Statement บัญชีธนาคารที่แสดงรายได้และรายจ่ายในแต่ละเดือน อีกทั้งต้องมีการเดินบัญชีต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) แสดงรายได้ปีล่าสุด
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่จดทะเบียนการค้า เอกสารทางการเงินที่ต้องเตรียมคือ
 • เอกสารแสดงรายได้ของบริษัท ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนา Statement บัญชีที่ใช้ในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนเพื่อแสดงถึงกระแสเงินสดเข้าออกในแต่ละเดือน
 • หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบครึ่งปีและ/หรือ แบบประจำปี
 • สำหรับผู้มีรายได้จากการเป็นผู้ถือหุ้น เอกสารทางการเงินที่ต้องเตรียมคือ
 • เอกสารแสดงรายได้ของบริษัทที่ถือหุ้น ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนา Statement บัญชีที่ใช้ในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนเพื่อแสดงถึงกระแสเงินสดเข้าออกในแต่ละเดือน
 • Statement บัญชีส่วนตัวที่แสดงรายได้จากเงินปันผล และมีการเดินบัญชีต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน
 • หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) แสดงรายได้ปีล่าสุด

เคล็ดลับ : สำหรับผู้ที่มีรายได้ที่ไม่ใช่จากการเป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้เข้าประจำในทุกๆเดือน ควรทำการเดินบัญชี Statement ส่วนตัวโดยการฝากเงินในบัญชีดังกล่าว เป็นจำนวนเท่าๆกันโดยคำนวณจากความต้องการวงเงินในบัตรเครดิตเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการวงเงินในบัตรเครดิต 25,000 บาท ควรฝากเงินเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 20,000 บาทในบัญชีธนาคารอย่างน้อยติดต่อกัน 6 เดือนก่อนทำการสมัครบัตรเครดิต เพื่อ Statement บัญชีดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของผู้สมัคร และส่งผลให้ธนาคารอนุมัติได้ง่ายยิ่งขึ้น

หากทำงานไม่ถึง 6 เดือนแต่ต้องการสมัครบัตรเครดิตควรทำอย่างไร

 • หากเป็นผู้เปลี่ยนงาน โดยมีระยะเวลาทำงานในที่ทำงานเก่าสามารถสมัครบัตรเครดิตได้ โดยธนาคารจะพิจารณานับอายุงานต่อเนื่อง จาก Statement บัญชีธนาคารที่แสดงรายได้ตลอดระยะเวลา 6 เดือน
 • หากเป็นผู้เริ่มทำงานและยังมีอายุงานไม่ถึง 6 เดือน คำแนะนำที่ดีที่สุด คือการอดทนรอให้ครบ 6 เดือนแล้วจึงทำการสมัครบัตรเครดิต เพราะหากใจร้อนสมัครบัตรเครดิตโดยอายุงานไม่ตรงตามเกณฑ์อาจส่งผลให้ธนาคารปฏิเสธการอนุมัติและกลายเป็นประวัติเครดิตเสียกระทบกับการสมัครธุรกรรมทางการเงินอื่นๆได้
 • หากเป็นผู้ประกอบธุรกิจโดยมีระยะเวลาการเปิดบริษัทน้อยกว่า 6 เดือน อาจพิจารณาขอสินเชื่อทางการเงินอื่นๆ เช่น การทำธุรกรรมเบิกเงินเกินบัญชี (OD) หรือ ทำธุรกรรมขอวงเงินกู้เป็นก้อนเพื่อการประกอบธุรกิจได้

นอกจากนี้ ยังสามารถสมัครบัตรเครดิตแบบ “การใช้เงินฝากในการค้ำประกันวงเงินในบัตรเครดิต” ซึ่งวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาอายุงานของผู้ถือบัตรร่วมด้วย

เห็นมั้ยคะว่า อายุงานเป็นเรื่องสำคัญและส่งผลต่อการพิจารณาในการทำธุรกรรมทางการเงินแทบทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสมัครทำบัตรเครดิต เพราะนอกจากอายุงานจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมั่นคงทางการเงินที่จะสามารถชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรแล้ว อายุงานยังบ่งบอกถึงวุฒิภาวะของผู้ถือบัตรว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมีความรับผิดชอบมากพอต่อหน้าที่เพื่อการเลี้ยงชีพอันจะส่งผลไปถึงการมีวินัยในการใช้จ่ายและความสามารถในการชำระหนี้บัตรเครดิตอีกด้วย

บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด