Bangkok Bank Visa Platinum Toyota Credit Card – บัตรสำหรับคนรักรถ Toyota
กันยายน 10, 2018
บัตรเครดิต KTC X VISA SIGNATURE – รับคะแนนสะสมสูงสุด x3
กันยายน 11, 2018

บัตรเครดิต KTB Precious Plus Visa Infinite – เหนือกว่าทั้งการใช้ชีวิต การเดินทาง และการเงิน

บัตรเครดิตวีซ่า KTB Precious Plus Visa Infinite-

รายได้ต่อเดือน

50,000,000  บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 18%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

สิทธิพิเศษ

 • เหนือกว่าทั้งการใช้ชีวิต การเดินทาง และการเงิน
 • รับส่วนลด 10% เมื่อเช่ารถแบบ self-driveทุกที่ทั่วโลก
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง
 • รับส่วนลดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 5% และประกันท่องเที่ยว 20%

ข้อมูลสินเชื่อ

วงเงิน

วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
ค่าติดตามทวงถามหนี้
100 บาท / ครั้ง

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 50,000,000  บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 50,000,000  บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร