เงินเดือนแค่ 15,000 สามารถสมัครบัตรเครดิตได้หรือไม่
กันยายน 20, 2017
บัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ – เอกสิทธิ์เฉพาะไลฟ์สไตล์
กันยายน 10, 2018

ใส่ชื่อบัตรเครดิต จุดที่ 1

ใส่ชื่อบัตรเครดิต จุดที่ 2 พร้อมเปลี่ยนรูปให้ตรง

รายได้ต่อเดือน

XX,XXX บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน XX%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

สิทธิพิเศษ

 • รายละเอียดสิทธิพิเศษที่ 1
 • รายละเอียดสิทธิพิเศษที่ 2
 • รายละเอียดสิทธิพิเศษที่ 3
 • รายละเอียดสิทธิพิเศษที่ 4

ข้อมูลสินเชื่อ

วงเงิน

วงเงินสูงสุด
สูงสุด X เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
X,XXX,XXX บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน XX% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
ค่าติดตามทวงถามหนี้
100 บาท / ครั้ง

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ
XX% ของยอดเงินคงค้าง

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย XX,XXX บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ XX,XXX บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร