บัตรเครดิตเดอะวิสดอมกสิกรไทย (วีซ่า อินฟินิท) Kbank The Wisdom Visa Infinite
บัตรเครดิต Kbank The Wisdom Visa Infinite ที่สุดของเอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับทุกธุรกรรมการเงิน
พฤศจิกายน 1, 2018
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB BEYOND
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB BEYOND – ใบเดียวได้ทั้ง กิน เที่ยว ช้อป
พฤศจิกายน 2, 2018

บัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด – ติมน้ำมันได้ ไม่ต้องพกเงินสด

บัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด

บัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด

บัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด

รายได้ต่อเดือน

25,000  บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 18%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

สิทธิพิเศษ

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
 • ปลอดภัย เติมน้ำมันได้ ไม่ต้องพกเงินสด
 • เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 55 วัน
 • กำหนดวงเงินเติมน้ำมันได้ กำหนดประเภทน้ำมันที่เติมได้ กำหนดสถานีบริการเติมน้ำมันได้สูงสุด 30 สถานี

ข้อมูลสินเชื่อ

วงเงิน

วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
ค่าติดตามทวงถามหนี้
100 บาท / ครั้ง

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 25,000  บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ  25,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร